ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊົນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

      ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
      ໂທ: +(856) 21 260012-13, +(856) 21 260098, ແຟັກ: +(856)21 260051.
    ພະແນກການຕະຫຼາດ
      ໂທ: +(856) 21 260012-13
      ໂທລະສັບມືຖື: +(856) 20 2210011-14
      ແຟັກ: +(856)21 260055
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: csd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com

ສາຂາຂອງ ອທອ ໃນທົ່ວປະເທດ

    ພາກເໜຶອ

ສູນບໍລິການ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ມືຖື: (856) 20 2395005-6
ໂທ: (856)-20 22395006
ແຟັກ: (856)-88 210552
ສູນບໍລິການ ແຂວງຫົວພັນ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ພັນໄຊ; ເມືອງ ຊໍາເໜືອ; ແຂວງ ຊໍາເໜືອ
ມືຖື: (856) 20 2346005
ໂທ: (064) 260000
ແຟັກ: (856)-64 312266
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ; ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ; ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ມືຖື: (856) 20 2380005
ໂທ: 020-22380005
ແຟັກ: (856)-84 212234
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວັງໄຮ; ເມືອງ ໄຊ; ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2370005
ໂທ: (081) 260027
ແຟັກ: (856)-81 260001
ໜ່ວຍເມືອງຮູນ: (030) 2008188
ສູນບໍລິການ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມສິນ; ເມືອງ ນໍ້າທາ; ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ມືຖື: (856)20 2390005
ໂທ: (856)20 22390022
ແຟັກ: (856)-86 212021
ປ່ອງບໍລິການເມືອງສິງ: (856)20 22390025
ສາຂາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນແພງ; ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ; ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ມືຖື: (856) 20 2300007; 2358006
ໂທ: (856)-71 260005
ແຟັກ: (856)-71 260004; 260004
ປ່ອງບໍລິການພູຄູນ: (030)-282020,28929279
ປ່ອງບໍລິການນຳຖ້ວມ: (020) 28000020
ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກລາຍ (ໄຊຍະບູລີ)
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາສະຫວ່າງ; ເມືອງ ປາກລາຍ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 2360006
ໂທ: (856)-74 550000
ແຟັກ: (856)-74 550001
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນງາມເໜືອ; ເມືອງ ແປກ; ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ມືຖື: (856) 20 2340005
ໂທ: (856)-61 260000
ແຟັກ: (856)-61 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄຳ: (020)22340026-25
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຖິ່ນ; ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 2360005
ໂທ: (856)-74 265003
ແຟັກ: (856)-74 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຫົງສາ: (074) 266000
ໜ່ວຍບໍລິການເຂື່ຶອນນຳຂອງ: (020) 22360013

    ພາກກາງ

ສາຂາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ທ່າແຂກ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ມືຖື: (856) 20 2329004-5
ໂທ: (856)-30 2825988
ແຟັກ: (856)-51 629005; 214359
ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຕັ້ງຢູ່: ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330009
ໂທ: (856)-54 280004
ແຟັກ: (856)-54 280001
ໜ່ວຍບໍລິການ ທາງແບ່ງ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວຽງຄໍາ; ເມືອງ ປາກກະດິງ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330007
ໂທ: (856)-54 700001
ແຟັກ: (856)-54 700001
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 20
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ; ເມືອງ ຄໍາເກີດ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330003
ໂທ: (856)-20 22330003
ແຟັກ: -54 702001

ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາເຄືອ; ເມືອງ ວຽງຄໍາ; ແຂວງ ວຽງຈັນ
ມືຖື: (856) 20 2256009
ໂທ: (856)-23 400002
ແຟັກ: (856)-81 400004
ປ່ອງບໍລິການເມືອງວັງວຽງ: (023)285005-004
ສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ; ເມືອງ ປາກເຊ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ມືຖື: (856) 20 2260008-2279906
ໂທ: (856)-31 260027
ແຟັກ: (856)-31 260004
ປ່ອງບໍລິການດອນຕະຫຼາດ: (856)-20 28349999
ປ່ອງບໍລິການຂີ່ນາກ: (856)-20 22266664

    ພາກໃຕ້

ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງສາລະວັນ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ນາກົກໂພ; ເມືອງ ສາລະວັນ; ແຂວງ ສາລະວັນ
ມືຖື: (856) 20 2280005
ໂທ: (856)-34 260000
ແຟັກ: (856)-34 260001
ປ່ອງບໍລິການເມືອງຄົງເຊໂດນ: (856)-20 22280010
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງເຊກອງ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ວັດຫຼວງ; ເມືອງ ລະມານ; ແຂວງ ເຊກອງ
ມືຖື: (856) 20 2295005
ໂທ: (856) 20 28292635
ແຟັກ: (856)-38 260001
ປ່ອງບໍລິການທ່າແຕງ: (856)-20 28293565
ປ່ອງບໍລິການດາກຈຶງ: (856)-20 22299243
ສາຂາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ; ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ; ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ມືຖື: (856) 20 2300006-2610006
ໂທ: (856)-41 260067
ແຟັກ: (856)-41 260005
ປ່ອງບໍລິການເມືອງເຊໂປນ: (856)-41 660267
ປ່ອງບໍລິການເມືອງສອງຄອນ: (030)2803147-48;(020)22292239
ສູນບໍລິການ ແຂວງອັດຕະປື
ຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ຫຼັກ3; ເມື່ອງ ສາມັກຄີໄຊ; ແຂວງ ອັດຕະປື
ມືຖື: (856) 20 2290005
ໂທ: (856)-20 28366662
ແຟັກ: (856)-36 260004

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135