ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ: ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊົນ

ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອທອ ຕັ້ງຢູ່

      ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01000 ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕູ້ໄປສະນີ: 7953
      ໂທ: +(856) 21 260015, ແຟັກ: +(856)21 260051.
    ພະເເນກການຂາຍ Sale Division (SD-ETL)
      ໂທ: (021) 260442
      ແຟັກ: (021) 260398
      ທີ່ຢູ່ ອີເມລ: etl_sd@etllao.com
      ທີ່ຢູ່ ເວບໄຊ: www.etllao.com
      +ເບີບໍລິການລູກຄ້າປ່ອງສາຍລົມ
      ໂທ: (021) 260012-13
      +ເບີພົວພັນ 135
      ໂທ: (021) 260076

ສາຂາຂອງ ອທອ ໃນທົ່ວປະເທດ

    ພາກເໜຶອ

ສູນບໍລິການ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ; ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ມືຖື: (856) 20 2395005-6
ໂທ: (856)-88 210552
ແຟັກ: (856)-88 210552
ສູນບໍລິການ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ອຸດົມສິນ; ເມືອງ ນໍ້າທາ; ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ມືຖື: (856) 20 2390005
ໂທ: (856)-86 212021
ແຟັກ: (856)-86 212021
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍເໜືອ; ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ; ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
ມືຖື: (856) 20 2380005
ໂທ: (856)-84 212234
ແຟັກ: (856)-84 212234
ສູນບໍລິການ ແຂວງຫົວພັນ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ພັນໄຊ; ເມືອງ ຊໍາເໜືອ; ແຂວງ ຊໍາເໜືອ
ມືຖື: (856) 20 2346005
ໂທ: (856)-64 312266
ແຟັກ: (856)-64 312266
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ວັງໄຮ; ເມືອງ ໄຊ; ແຂວງ ອຸດົມໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2370005
ໂທ: (856)-81 260000
ແຟັກ: (856)-81 260001
ສາຂາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ໂພນແພງ; ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ; ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
ມືຖື: (856) 20 2300007; 2358006
ໂທ: (856)-71 260005
ແຟັກ: (856)-71 260004; 260004
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ຖິ່ນ; ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 2360005
ໂທ: (856)-74 260000
ແຟັກ: (856)-74 260001
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ໂພນງາມເໜືອ; ເມືອງ ແປກ; ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ມືຖື: (856) 20 2340005
ໂທ: (856)-61 260000
ແຟັກ: (856)-61 260001
ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກລາຍ (ໄຊຍະບູລີ)
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ນາສະຫວ່າງ; ເມືອງ ປາກລາຍ; ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ມືຖື: (856) 20 2360006
ໂທ: (856)-74 550000
ແຟັກ: (856)-74 550001

    ພາກກາງ

ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ນາເຄືອ; ເມືອງ ວຽງຄໍາ; ແຂວງ ວຽງຈັນ
ມືຖື: (856) 20 2256009
ໂທ: (856)-23 400005
ແຟັກ: (856)-81 400004
ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ຕັ້ງຢູ�: ສາຂາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330009
ໂທ: (856)-54 280003
ແຟັກ: (856)-54 280001
ໜ່ວຍບໍລິການ ທາງແບ່ງ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ວຽງຄໍາ; ເມືອງ ປາກກະດິງ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330007
ໂທ: (856)-54 700001
ແຟັກ: (856)-54 700001
ໜ່ວຍບໍລິການ ຫຼັກ 20
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ຫ້ວຍແກ້ວ; ເມືອງ ຄໍາເກີດ; ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ
ມືຖື: (856) 20 2330003
ໂທ: (856)-54 702000
ແຟັກ: -54 702001

ສາຂາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ໂພນສະອາດ; ເມືອງ ທ່າແຂກ; ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ
ມືຖື: (856) 20 2329004-5
ໂທ: (856)-51 629004; 214359
ແຟັກ: (856)-51 629005; 214359

ສາຂາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ; ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ; ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ມືຖື: (856) 20 2300006-2610006
ໂທ: (856)-41 260004
ແຟັກ: (856)-41 260005

    ພາກໃຕ້

ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງສາລະວັນ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ນາກົກໂພ; ເມືອງ ສາລະວັນ; ແຂວງ ສາລະວັນ
ມືຖື: (856) 20 2280005
ໂທ: (856)-34 260000
ແຟັກ: (856)-34 260001
ໜ່ວຍບໍລິການ ແຂວງເຊກອງ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ວັດຫຼວງ; ເມືອງ ລະມານ; ແຂວງ ເຊກອງ
ມືຖື: (856) 20 2295005
ໂທ: (856)-38 260000
ແຟັກ: (856)-38 260001
ສາຂາ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ແກ້ວສໍາພັນ; ເມືອງ ປາກເຊ; ແຂວງ ຈໍາປາສັກ
ມືຖື: (856) 20 2260008-2279906
ໂທ: (856)-31 260005
ແຟັກ: (856)-31 260004
ສູນບໍລິການ ແຂວງອັດຕະປື
ຕັ້ງຢູ�: ບ້ານ ຫຼັກ3; ເມື່ອງ ສາມັກຄີໄຊ; ແຂວງ ອັດຕະປື
ມືຖື: (856) 20 2290005
ໂທ: (856)-36 260005
ແຟັກ: -36 260004

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135