.:: List adsl ::.

ADSL Economy

ລຳດັບ ຄວາມໄວ/Speed ຈ່າຍລວ່ງໜ້າ/Advance Paymant
1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 1 ປີ
1 512Kbps 150,000 Kip 420,000 Kip 780,000 Kip 1,440,000 Kip
2 1 Mbps 220,000 kip 630,000 kip 1,170,000 kip 2,040,000 kip
3 2 Mbps 350,000 kip 975,000 kip 1,800,000 kip 3,000,000 kip

ADSL Gold

ລຳດັບ ຄວາມໄວ/Speed ຈ່າຍລວ່ງໜ້າ/Advance Paymant
1 ເດືອນ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນ 1 ປີ
1 256Kbps 350,000 kip 1,020,000 kip 1,980,000 kip 3,840,000 kip
2 512Kbps 400,000 kip 1,170,000 kip 2,280,000 kip 4,320,000 kip
3 768Kbps 500,000 kip 1,470,000 kip 2,820,000 kip 5,400,000 kip
4 1 Mbps 600,000 kip 1,770,000 kip 3,420,000 kip 6,600,000 kip
5 1.5 Mbps 800,000 kip 2,370,000 kip 4,560,000 kip 8,640,000 kip

ຄ່າຕິດຕັ້ງ 500,000 ກີບ
ວິທີກວດມູນຄ່າການນຳໃຊ້ ແລະ ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມີຖືດ້ວຍບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135 ຫຼື 021 260076