.:: List hil ::.

ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ HIL ( High Speed Internet Lease Line)

High Speed Internet Lease Line ເປັນວົງຈອນ ອິນເຕີເນັດແບບສາຍເຊົ່າ ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວນຳແສງ ເຊິ່ງ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກ ສູນກາງອິນເຕີເນັດ ຂອງ ອີທີແອລ ເຂົ້າໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານມີຄວາມສະຖຽນສູງ , ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ຄວາມໄວ 256 Kbps ຂື້ນໄປ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ call:260183