.:: List hil ::.

ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ HIL ( High Speed Internet Lease Line)

High Speed Internet Lease Line ເປັນວົງຈອນ ອິນເຕີເນັດແບບສາຍເຊົ່າ ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວນຳແສງ ເຊິ່ງ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສັນຍານຈາກ ສູນກາງອິນເຕີເນັດ ຂອງ ອີທີແອລ ເຂົ້າໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງລູກຄ້າໂດຍກົງ ເຮັດໃຫ້ສັນຍານມີຄວາມສະຖຽນສູງ , ເຊິ່ງ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ສາມາດຕອບສະໜອງການບໍລິການທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ຄວາມໄວ 256 Kbps ຂື້ນໄປ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍກົງ ກັບພະນັກງານ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ:

1. ສູນບໍລິການສາຍລົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ນ. ສຸດາຄຳ ຊາວພູວົງ 22210097

2. ໜ່ວຍງານສາຍເຊົ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ທ. ຈູ່ ຄຳມະນີວົງ 22490468

3. ໜ່ວຍງານອີນເຕີເນັດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ນ.ຈາລີວັນ ແກ້ວນະຄອນ 22490119