ບໍລິການໂຄສະນາ ຜ່ານຂໍ້ຄວາມສັ້ນເທິງມືຖືບໍລິການແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານຂໍ້ຄວາມສັ້ນ SMS ເທິງມືຖື


ເໝາະສຳລັບ ອົງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການໂຄສະນາ-ປະຊາສຳພັນ ເຖິງລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອທົດແທນຊ່ອງທາງອື່ນໆ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ


ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ


ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135