ຍອດເງິນໃນບັນຊີໜ້ອຍກວ່າ 5,000 ກີບ

ຢືມ 5,000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສຳລັບເບີທີ່ນຳໃຊ້ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ).

ຢືມ 10,000 ກີບ/ຄັ້ງ (ສຳລັບເບີທີ່ນຳໃຊ້ 18 ເດືອນຂື້ນໄປ)

ຊຳລະໜີ້ຄ້າງຈຶ່ງສາມາດຢືມເງິນຄັ້ງໃໝ່ໄດ້

ຄ່າບໍລິການ 20% ຂອງມູນຄ່າໂທທີ່ຢືມ

ສະເພາະເບີຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135