ໂທໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ທີ່ມີສັນຍານມືຖືທົ່ວປະເທດ


ໂທສະບາຍ...

ໂທໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ທີ່ມີສັນຍານມືຖືທົ່ວປະເທດ

ຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາລາວ

ວິທະຍຸ FM, ຈັກຄິດໄລ່, ໂມງປຸກ

ຈ່າຍຖຶກ...

ໂທທຸກເຄື່ອຂ່າຍ 250 ກີບ/ນາທີ

ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ເລີ່ມຕົ້ນ 1,800 ກີບ/ນາທິ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຕ່າງປະເທດ 860 ກີບ/ສະບັບ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນເຄືອຂ່າຍ 100 ກີບ/ສະບັບ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມນອກເຄືອຂ່າຍ 200 ກີບ/ສະບັບ

ບໍ່ມີຄ່າເຊົ່າປະຈຳເດືອນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135