.:: list menu ::.

Search:

10 ຄຳຖາມທີ່ພົບຫຼາຍທີສຸດ

ຕ້ອງການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ບໍລິການ 3G ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ຕ້ອງການນຳໃຊ້ເບີຕື່ມເງິນແບບລາຍເດືອນ ຈາກລາຄາ 800 ກີບ/ນາທີ ເຫຼືອພຽງ 300 ກີບ/ນາທີ ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ເວລາເງິນໝົດ ຕ້ອງການຢືມເງິນນຳໃຊ້ ຈະເຮັດດ້ວຍວິທີໃດ?
ຕ້ອງການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ເພັງລໍສາຍ ແລະ ຍົກເລີກເພັງລໍສາຍ ຈະຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ຕ້ອງການຍົກເລີກ ການຮັບຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາທັງໝົດ ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ເບີມືຖືລາຍເດືອນ ຕ້ອງການກວດຍອດການນຳໃຊ້ພາຍໃນເດືອນ ແລະ ທຸກເວລາ ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ຕ້ອງການຊຳລະໜີ້ ເບີລາຍເດືອນຜ່ານບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ ຈະເຮັດວິທີໃດ?
ຕ້ອງການຊື້ຫວຍຜ່ານມືຖື ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
ຕ້ອງການລົງທະບຽນ ແລະ ຍົກເລີກບໍລິການອ່ານຂ່າວທາງມືຖືຜ່ານ SMS 6789 ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ເບີມືຖືແບບຕື່ມເງິນ ຕ້ອງການເປີດນຳໃຊ້ ບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ (IR) ໄດ້ບໍ່, ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ໃຊ້ໄດ້ຈັກປະເທດ ແລະ ບໍລິການເທົ່າໃດ?