.:: List menu ::.
ຕ້ອງການລົງທະບຽນນຳໃຊ້ເພັງລໍສາຍ ແລະ ຍົກເລີກເພັງລໍສາຍ ຈະຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ວິທີລົງທະບຽນ ພິມ 1 ສົ່ງໄປ 669 ວິທິຍົກເລີກ ພິມ 0 ສົ່ງໄປ 669
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ