.:: List menu ::.
ຕ້ອງການຍົກເລີກ ການຮັບຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາທັງໝົດ ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ໃຫ້ທ່ານແຈ້ງນ້ຳເບີ ທີ່ຕ້ອງການຍົກເລີກ ທາງສູນບໍລິການທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໂທເຂົ້າ 135 ຈະຍົກເລີກໃຫ້.
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ