.:: List menu ::.
ເບີມືຖືລາຍເດືອນ ຕ້ອງການກວດຍອດການນຳໃຊ້ພາຍໃນເດືອນ ແລະ ທຸກເວລາ ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ໃຫ້ທ່ານພິມຂໍ້ຄວາມ d ແລ້ວສົ່ງໄປ 133 ຫຼື ກົດ *133# ແລ້ວໂທອອກ
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ