.:: List menu ::.
ຕ້ອງການລົງທະບຽນ ແລະ ຍົກເລີກບໍລິການອ່ານຂ່າວທາງມືຖືຜ່ານ SMS 6789 ຕ້ອງເຮັດວິທີໃດ?
ວິທີລົງທະບຽນ ແມ່ນ ຕົວຫຍໍ້ຂອງຫົວຂໍ້ຂ່າວ ສົ່ງໄປ 6789 ວິທີຍົກເລີກ ແມ່ນ ພິມຂໍ້ຄວາມ off ແລ້ວສົ່ງໄປ 6789
ກັບຄືນໜ້າທຳອິດ