ເວລາລົມສາຍ

ກົດ 1: ສຽງເດັກນ້ອຍ
ກົດ 2: ສຽງຜູ້ເຖົ້າ
ກົດ 3: ສຽງຜູ້ຍິງ
ກົດ 4: ສຽງຜູ້ຊາຍ
ກົດ 5: ສຽງຫຸ່ນຍົນ

ວິທີ ລົງທະບຽນ ແລະ ຍົກເລີກ

ກົດ 664 ຕາມດ້ວຍເບີປາຍທາງ ຟັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135