ຫລີ້ນເນັດສຸດຄຸ້ມກັບແພັດເກັດພິເສດສຳລັບ Net SIM Enjoy Try 4G, Package ET1 ພຽງ 10,000 ກີບ
ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 6GB/3 ວັນ, ET4 50.000 ກີບ ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 10GB/30 ວັນ ຫຼື ເລືອກນຳໃຊ້ແພັດເກັດໄດ້

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135