ວິທີລົງທະບຽນ

ວິທີທີ່1: ພິມ i*E-mail*ID internet# ສົ່ງໄປ 1010
ຕົວຢ່າງ: ພິມ i*ict@etllao.com*021003739# ສົ່ງໄປ 1010
ວິທີທີ່2: ລົງທະບຽນຜ່ານສູນບໍລິການ ອີທີແອລ ທົ່ວປະເທດ

ຍົກເລີກ

ພິມ i*off*ID internet# ສົ່ງໄປ 1010
ຕົວຢ່າງ: ພິມ i*off*021003739# ສົ່ງໄປ 1010

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135