ບໍລິການກວດຜົນຫວຍ ອອນລາຍ

ລົງທະບຽນແບບຈ່າຍລາຍເດືອນ

ວິທິລົງທະບຽນ: ພິມ ON ສົ່ງໄປ 226

ວິທິຍົກເລີກ: ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 228

ລະບົບຈະສົ່ງຜົນຫວຍອອກໃຫ້ທຸກຄັ້ງໂດຍອັດຕະໂນມັດ (ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ລົງທະບຽນແບບລາຍເດີອນ)

ລົງທະບຽນກວດຜົນຫວຍຍ້ອນຫຼັງ

ພິມ LOT ຍະຫວ່າງ ວັນທີ/ເດືອນ/ປີ ສົ່ງໄປ 225

ຕົວຢ່າງ: ພິມ LOT ຍະຫວ່າງ XX/XX/2013 ສົ່ງໄປ 225

ລົງທະບຽນກວດຜົນຫວຍປະຈຳງວດ

ວິທີກວດ: ພິມ LOT ສົ່ງໄປ 225

ຄ່າບໍລິການ: 1000 ກີບ/ຄັ້ງ

ວິທີການຊື້ຫວຍ

1. ກວດກາ ແລະ ຕື່ມມູນຄ່າໂທຂອງທ່ານໃຫ້ພຽງພໍ

2. ພິມຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ລະບຸເລກສ່ຽງ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ພິມຈຳນວນເງິນ ແລະ ປິດທ້າຍດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສີ່ຫຼ່ຽມ (#)

ຕົວຢ່າງ

ຕ້ອງການຊື້ເລກ 3 ໂຕ 526 ໃນມູນຄ່າ 10.000 ກີບ

ພິມ 526*10000#

ຕ້ອງການຊື້ເລກ 3 ໂຕ 526 ໃນມູນຄ່າ 10.000 ກີບ ແລະ ເລກ 2 ໂຕ 26 ໃນມູນຄ່າ 20.000 ກີບ.

ພິມ 526*10000#26*20000#

3. ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປ 8899

4. ຮັບຂໍ້ຄວາມສັ້ນຢັ້ງຢືນການຊື້ຫວຍ

ອີກວິທີ 1 ສາມາດຊື້ຫວຍໄດ້ໂດຍການໂທ 8899 ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳ

ໝາຍເຫດ: ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະເບີຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135