ລະບົບຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາລູກຄ້າດັ່ງທາງລຸ່ມນີ້:

ຂໍ້ຄວາມຮູບແບບທີ 1 Tharn kum lung sai bor li karn Jaeng Saiy Bor Dai Hup free 30 varn & kai ja mot kum not leo.
– Num sai to, kha bor li karn 200k⁄varn
– Yok lerk, phim 0 song 666
1st v. or 2nd v.
ຂໍ້ຄວາມຮູບແບບທີ 2 You are using MCA (Missed Call Alert) services, using fee: 200kip⁄day, if you want to cancel this service, please type 0 send to 666, Info call 135. Thank you!

ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນຄື:

ທ່ານກໍາລັງໃຊ້ບໍລິການແຈ້ງສາຍບໍ່ໄດ້ຮັບເວລາປິດເຄື່ອງ, ຄ່າບໍລິການ: 200 ກີບ⁄ວັນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍົກເລີກການບໍລິການນີ້, ກະລຸນາພິມຕົວເລກ 0 ແລ້ວສົ່ງໄປ 666, ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ 135. ຂອບໃຈ!
ລົງທະບຽນ
ພິມ ON ຫຼື ເລກ 1 ແລ້ວສົ່ງໄປ 666
ຍົກເລີກ
ພິມ OFF ຫຼື ເລກ 0 ແລ້ວສົ່ງໄປ 666

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135