ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າ Internet ADSL Economy ໂດຍຜ່ານໂທລະສັບມີຖືດ້ວຍບັດຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ວິທີກວດມູນຄ່າການນຳໃຊ້ ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ SMS
ພິມ i ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ID ແລ້ວສົ່ງໄປ 133
ຕົວຢ່າງ: i021100002 ສົ່ງໄປ 133
ວິທີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
ພິມ i ຕາມດ້ວຍລະຫັດ ID Internet ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍດາວ(*) ຈຳນວນເງິນ ແລະ ຕາມດ້ວຍເຄື່ອງຫມາຍ # ສົ່ງໄປ 133
ຕົວຢ່າງ: i0211100002*120000# ສົ່ງໄປ 133
ຫມາຍເຫດ
ການຈ່າຍຄ່ານຳໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ເບີມືຖືແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ ເປັນເບີຊຳລະຄ່າບໍລິການ
ການກວດມູນຄ່ານຳໃຊ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເບີມືຖື ແບບຕື່ມມູນຄ່າໂທ ແລະ ເບີມືຖືແບບລາຍເດືອນໄດ້

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135