ລົງທະບຽນລາຍງານອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນແບບລາຍເດືອນ

ວິທິລົງທະບຽນ: ພິມ ON ສົ່ງໄປ 2242
ວິທິຍົກເລີກ: ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2242
ຄ່າບໍລິການ: 5000 ກີບ/ເດືອນ

ລົງທະບຽນລາຍງານອັດຕາແລກປ່ຽນເງີນແບບລາຍວັນ

ວິທີກວດ: ພິມ C ສົ່ງໄປ 2242
ຄ່າບໍລິການ: 500 ກີບ/ຄັ້ງ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135