ອ່ານຂ່າວຈາກ ວາລະສານ ຈຳປາຮໍລິເດ

ລົງທະບຽນ

ພິມ NE ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ທົ່ວໆໄປເປັນພາສາອັງກິດ)
ພິມ NL ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວສານທົ່ວໆໄປ ເປັນພານາລາວ)
ພິມ SL ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ໃນວົງການກິລາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນພາສາລາວ)
ພິມ SE ສົ່ງໄປ 2299 (ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຂ່າວໃນວົງການກິລາ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນພາສາອັງກິດ)

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກໝົດທຸກຂ່າວ)
ພິມ OFF ຕາມດ້ວຍໝວດຂ່າວສົ່ງໄປ 2299 (ເພື່ອຍົກເລີກສະເພາະຂ່າວທີ່ເລືອກ)

ຄ່າບໍລິການ 300 ກີບ / ມື້

ພິເສດ:ເບີ 1 ສາມາດລົງທະບຽນນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 1 ຫົວຂໍ້ອ່ານຂ່າວ ຈາກໄປໃສ

ລົງທະບຽນ

ພິມ PAISAI ສົ່ງໄປ 3434

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 3434

ຄ່າບໍລິການ 1000 ກີບ / ມື້ອ່ານຂ່າວ ຈາກໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາຍ

ລົງທະບຽນ

ພິມ ON ສົ່ງໄປ 2246

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ OFF ສົ່ງໄປ 2246

ຄ່າບໍລິການ 500 ກີບ / ມື້

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135