ສະໝັກນຳໃຊ້ບໍລິການ

1. ວິທີທີ່ 1:

ລົງທະບຽນ

ພິມ On ສົ່ງໄປເບີ 2259

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ Off ສົ່ງໄປເບີ 2259
ຄ່າບໍລິການ 5.000 ກີບ / ເດືອນ
ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມລາຍງານລາຄາຫຸ້ນ 2 ຊ່ວງ / ມື້

2. ວິທີທີ່ 2:

ລົງທະບຽນ

ພິມ On ສົ່ງໄປເບີ 2258

ວິທີຍົກເລີກ

ພິມ Off ສົ່ງໄປເບີ 2258
ຄ່າບໍລິການ 5.000 ກີບ / ເດືອນ
ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມລາຍງານລາຄາຫຸ້ນ 6 ຊ່ວງ / ມື້

ໃຊ້ໄດ້ທັງເບີລາຍເດືອນ ແລະ ເບີຕື່ມມູນຄ່າໂທ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທ 135